· Kullanıcı Sözleşmesi
1. TARAFLAR


İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Göktuğ Müzayede Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Göktuğ Müzayede - Handan Melek ŞEN ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


2. TANIMLAR


Göktuğ Müzayede : Göktuğ Müzayede - Handan Melek ŞEN

Kullanıcı : Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı : Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Tedarikçi tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan / pey veren Kullanıcı

Site : https://www.goktugmuzayede.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Göktuğ Müzayede Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Göktuğ Müzayede tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar, Göktuğ Müzayede, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Göktuğ Müzayede tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Göktuğ Müzayede tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

Canlı Müzayede: Alıcılar'ın, Göktuğ Müzayede tarafından belirlenen sürelerde satışa arz ettiği Ürünlere online ve anlık teklif vermek suretiyle fiyat artırımı yapabilmelerini sağlayan fiyatlama modeli


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Göktuğ Müzayede tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Göktuğ Müzayede tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.
 

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI


4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği telefon numarasına Göktuğ Müzayede tarafından gönderilen doğrulama kodunun, Kullanıcı'nın sisteme girmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Göktuğ Müzayede tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Göktuğ Müzayede tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


5.1 KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Göktuğ Müzayede'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Göktuğ Müzayede'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Kullanıcı'ların Göktuğ Müzayede tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Göktuğ Müzayede'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Göktuğ Müzayede, Kullanıcı'lar tarafından Göktuğ Müzayede'ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

e) Kullanıcı'lar, Göktuğ Müzayede'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

f) Göktuğ Müzayede'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Göktuğ Müzayede ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Göktuğ Müzayede ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Göktuğ Müzayede, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Göktuğ Müzayede'nin, Göktuğ Müzayede çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Göktuğ Müzayede, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

h) Kullanıcı, Göktuğ Müzayede'nin Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü müzayede kapsamında, müzayedeyelere pey veren kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini anonimleştirerek yayınlayabileceğini ve bu sebeple Göktuğ Müzayede'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ı) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında pey artırımını sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Göktuğ Müzayede'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini ve eylemlerinin TCK kapsamında suç teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

i) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

j) Göktuğ Müzayede, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Göktuğ Müzayede tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Göktuğ Müzayede tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.  5.1.1 ALICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) Alıcı, pey verme ve/veya canlı müzayede modeli ile yapılan satışlarda ise Ürün'e teklif vermesiyle; Ürün açıklamasını, Göktuğ Müzayede tarafından belirlenmiş satış şartlarını  usullerini de kabul etmiş sayılır. 

b) Alıcı, müzayede modeli ile yapılan satışlarda Ürünler'e  teklif vermeye veya teklifi iptal etmeye ilişkin olarak Göktuğ Müzayede tarafından belirlenen müzayede kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Alıcı, verdiği en yüksek pey neticesinde almaya hak kazandığı ürünlerin hizmet bedeli, ilgili müzayede sayfasında ilan edilen hizmet komisyonu ve hizmet komisyonunun KDV'sini, Göktuğ Müzayede tarafından bildirilen hesaba müzayede sayfasında duyurulan sürede havale edecektir. Alıcı, Ürün bedelinin yatırmaması halinde ürün alma hakkını kaybedeceğini ve hesabının kalıcı olarak kapatılabileceğini kabul eder. 

d) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan müzayede sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Tedarikçi'nin Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Göktuğ Müzayede'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Göktuğ Müzayede'den, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) Alıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Göktuğ Müzayede'nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.2 TEDARİKÇİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) Tedarikçi, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

b) Tedarikçi, müzayede modeli ile yapılan satışlarda Ürün satışa arz etmeye, Ürünler'e teklif verilmesine ilişkin müzayede kurallarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Tedarikçi, satışa arz ettiği ürünlerden en yüksek teklifi veren Alıcı'nın, Ürün'ü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi, Alıcı'nın Ürünü almaya hak kazandıktan sonra müzayede sayfasında duyrulan süre içinde Ürün bedelini Göktuğ Müzayede hesabına yatırmakla yükümlü olduğunu, ürün bedelinin yatırılması sonrasında Tedarikçi'nin ürününün kargolanacağını. Alıcının yasal iade hakkı süresi bitiminden sonraki 3 iş günü içerisinde paranın tedarikçi hesabına aktarılacağını kabul eder. 

d) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve Site kuralları doğrultusunda, Alıcı'nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Göktuğ Müzayede'nin herhangi bir tazminat sorumluluğu olmadığını Tedarikçi peşinen kabul eder. 

e) Tedarikçi, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

f) Tedarikçi, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ürünler'in daha önce üreticisi veya yetkili Tedarikçilar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, Göktuğ Müzayede'nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder


g) Tedarikçi, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

h) Tedarikçi, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ı) Tedarikçi, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Göktuğ Müzayede'ye gönderdiği satış bedelinin, Hizmet bedeli komisyonu + Komisyon KDV'si kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Tedarikçi'nın Göktuğ Müzayede'ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Göktuğ Müzayede'nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

i) Tedarikçi, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Göktuğ Müzayede'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

j) Tedarikçi, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Göktuğ Müzayede'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Göktuğ Müzayede'nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer şirket hesabında içinde bulunan parası olması halinde, Göktuğ Müzayede'nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

k) Tedarikçi, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Göktuğ Müzayede aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Tedarikçiye rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. 

l) Tedarikçi, Göktuğ Müzayede'nin, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

m) Tedarikçi, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Göktuğ Müzayede'nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

n) Tedarikçi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Göktuğ Müzayede'nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Tedarikçi, satışa arz ettiği Ürün'ü/Ürünler'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Tedarikçi'nın, gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Göktuğ Müzayede'nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Tedarikçi bizzat sorumludur. Göktuğ Müzayede tarafından Tedarikçi'nın Ürün'ü/ürünler'i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Göktuğ Müzayede bu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırma hakkına sahiptir. Göktuğ Müzayede'nin söz konusu Ürün'ü/Ürünler'i siteden kaldırması nedeniyle Tedarikçi'nın Göktuğ Müzayede'den zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

5.2. GöKTUğ MüZAYEDE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a) Göktuğ Müzayede, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Göktuğ Müzayede, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Göktuğ Müzayede'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Göktuğ Müzayede tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir. 


b) Göktuğ Müzayede, Site üzerinden, Göktuğ Müzayede'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Göktuğ Müzayede tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Göktuğ Müzayede'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Göktuğ Müzayede, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 

d) Tedarikçi'nın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Tedarikçi'nın üyeliği, Göktuğ Müzayede tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Tedarikçi'nın üyeliği, Göktuğ Müzayede tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 

f) Göktuğ Müzayede, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Göktuğ Müzayede tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Göktuğ Müzayede, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 

g) Kullanıcı'lar ve Göktuğ Müzayede hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Göktuğ Müzayede Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. 

i) Göktuğ Müzayede, Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir. 

j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Tedarikçi'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Göktuğ Müzayede'nin bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 

6. YASAKLI ÜRÜNLER

a) Yasaklı Ürünler'in Tedarikçi tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Göktuğ Müzayede tarafından tespit edilmesi halinde, Göktuğ Müzayede, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Tedarikçi'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır. 

b) Göktuğ Müzayede, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Tedarikçi'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Tedarikçi hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Göktuğ Müzayede ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Göktuğ Müzayede'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedarikçi, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Göktuğ Müzayede'nin, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

c) Tedarikçi, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 


d) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış Ürünler'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Göktuğ Müzayede, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların sergilediği Ürünler'i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Göktuğ Müzayede'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Göktuğ Müzayede'ye ait olarak ve/veya Göktuğ Müzayede tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Göktuğ Müzayede Hizmet'lerini, Göktuğ Müzayede bilgilerini ve Göktuğ Müzayede'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Göktuğ Müzayede'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Göktuğ Müzayede'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 

b) Göktuğ Müzayede'nin, Göktuğ Müzayede Hizmet'leri, Göktuğ Müzayede bilgileri, Göktuğ Müzayede telif haklarına tabi çalışmalar, Göktuğ Müzayede ticari markaları, Göktuğ Müzayede ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

c) Kullanıcılar, Göktuğ Müzayede'nin Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

7.2 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


a) Göktuğ Müzayede, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından  tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

7.3 MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Göktuğ Müzayede, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Göktuğ Müzayede için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Göktuğ Müzayede'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5 SÖZLEŞMENİN FESHİ


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın  geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Göktuğ Müzayede, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Göktuğ Müzayede'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 


a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Tedarikçi tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Göktuğ Müzayede tarafından tespit edilmesi,

b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

KVKK POLİTİKASI
AÇIK RIZA METNİ
AYDINLATMA METNİ
ÇEREZ POLİTİKASI

Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz. Copyright © 2017-2020
Bu yazılım Sikke.NET tarafından desteklenmektedir.
Kapat

Çerez Kullanımı

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. https://www.goktugmuzayede.com'u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz